Zoek

Algemene Voorwaarden Scherp Verpakkingen B.V. KvK nr.:24332292 BTW nr.: NL821667233B01

Algemene Voorwaarden Scherp Verpakkingen B.V. KvK nr.:24332292 BTW nr.: NL821667233B01

Algemeen
Deze voorwaarden maken deel uit van alle door de Verkoper gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/ of werkzaamheden voorwaarden worden geacht te zijn geaccepteerd door de Koper door het enkele feit van de vermelding van het deponeren daarvan op onze offertes, orderbevestigingen en facturen. Afwijkende bedingen dienen door de Verkoper schriftelijk te zijn bevestigd.
Een algemene aanduiding in de koopbepalingen van onze afnemers, welke de voorrang zijner condities boven de bestaande stelt, wordt door ons niet dan na uitdrukkelijke confirmatie onzerzijds erkend.
Een wederpartij is ook dan aan de algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst de gebruiker begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende.
Een overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper, al dan niet door middel van tussenpersonen van de Verkoper gesloten, bindt de Verkoper slechts nadat de Verkoper de overeenkomst aan de koper schriftelijk heeft bevestigd. Zij kan door de Verkoper binnen tien werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen, zonder dat de Verkoper tot enige schadevergoeding gehouden is.
Indien de overeenkomst zaken betreft die afkomstig zijn uit India en/ of Bangladesh en met die herkomstaanduiding zijn verkocht, vinden de voorwaarden en de bepalingen van de C.J.F.S.A. respectievelijk de B.J.M.A.-contracten toepassing op de tussen de Verkoper en de Koper gesloten overeenkomst aangevuld door de Algemene Voorwaarden. Indien de zaken afkomstig zijn uit een ander land en met aanduiding van dat land zijn verkocht, vinden de bepalingen van het in dat land gebruikelijke standaardcontract toepassing, aangevuld door deze Algemene Voorwaarden. Indien het andere land geen standaardcontract kent, worden bepalingen van het C.J.F.S.A.-contract overeenkomstig toegepast in zoverre zij deze Voorwaarden aanvullen.

Offertes en aanbiedingen.
Een offerte, aanbieding of prijsopgave bindt Verkoper niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door Koper, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Bij verschil tussen order en orderbevestiging van de verkoper is deze order bevestiging beslissend, tenzij de Koper tegen dit verschil binnen vijf werkdagen na datum van de orderbevestiging bezwaar maakt, in welk geval de Verkoper niet gebonden is.

Prijzen.
Alle prijzen van Verkoper zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen komen ten laste van Koper de kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
Na de bevestigingen van de overeenkomst, of na het doen van een niet- vrijblijvend aanbod, blijft de Verkoper bevoegd de koopprijs aan te passen aan wijzigingen in de kosten of prijs gerelateerd in euro’s van vrachten, invoerrechten, heffingen, belastingen en overige retributies, ook indien die wijziging uitsluitend het gevolg is van waardevermindering van de EU valuta ten opzichte van de valuta waarin die vrachten, invoerrechten, heffingen, belastingen en overige retributies moeten worden betaald of verrekend.
De Verkoper is voorts gerechtigd de overeengekomen koopprijs aan te passen aan eventuele koerswijzigingen indien na de totstandkoming van de koop, maar voor de levering van de goederen wijzigingen in de inkoop- en/ of verkoopprijs zijn opgetreden van meer dan 3%, gerelateerd aan de koers van de EU valuta, of de koers van de valuta waarin het contract luidt. In al die gevallen is de Verkoper alternatief bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden indien en voor zover de zaken zich niet in de macht van Koper bevinden.
Iedere tussen Koper en Verkoper overeengekomen of van toepassing verklaarde koopprijs is gebaseerd op de tussen Verkoper en de leverancier overeengekomen koopprijs. Indien die koopprijs wordt gewijzigd ten gevolge van omstandigheden buiten de macht van Verkoper liggend, zoals schaarste of contractbreuk door de leverancier, is Verkoper gerechtigd die wijzigingen door te berekenen aan Koper door de koopprijs dienovereenkomstig aan te passen. Verkoper is verplicht zich naar beste vermogen in te spannen om de oorspronkelijke prijs zoveel mogelijk te handhaven.
Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden ons op geen enkele wijze voor latere overeenkomsten.

Levertijd
De door Verkoper opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Verkoper geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door verkoper zo veel mogelijk in acht worden genomen.
De levertijd gaat in nadat de verkoper de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Indien Verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Koper moet worden verstrekt, gaat de afleveringstermijn in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van verkoper, doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging.
Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Koper geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de aflevertermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Koper is dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen voor zover dat strikt noodzakelijk is, mits hij hiervan aan Verkoper schriftelijk kennis geeft en onverminderd het recht van verkoper om binnen drie weken na ontvangst van de kennisgeving de betreffende producten alsnog aan Koper af te leveren.
Indien Verkoper door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens Koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
Indien de overmachttoestand een maand heeft geduurd, is de verkoper gerechtigd de levertijd en de prijs aan te passen aan de alsdan geldende omstandigheden dan wel kan de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk worden ontbonden zonder dat Verkoper tot enige (schade) vergoeding jegens de Koper is gehouden, ook niet als Verkoper als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
Onder overmacht van Verkoper wordt verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoper kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, invoer- en uitvoer- of transportverboden of andere belemmerende maatregelen van enige autoriteit, werkstaking en werkuitsluiting, bedrijfsbezetting- en stiptheidacties, fysieke en/ of economische transportmoeilijkheden, brand of andere storingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Verkoper of diens toeleveranciers en/ of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/ of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
Indien verkocht is met levering op afroep dient de koper de afroepen zodanig te stellen dat binnen 6 maanden na totstandkoming van de overeenkomst alle zaken volledig zijn afgeroepen, tenzij een andere afroeptermijn schriftelijk werd overeengekomen. Indien de Koper niet of niet-tijdig afroept, is de Verkoper gerechtigd de nog resterende zaken ineens te leveren en onmiddellijke betaling te vorderen, dan wel -na sommatie op een termijn van tenminste 8 dagen- de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

Risico en eigendomsovergang.
Terstond bij de koop gaat het risico voor alle schade welke aan of door de verkochte goederen mocht ontstaan over op de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, incassokosten en contractuele boete alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
Ieder bedrag dat van koper wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Verkoper op Koper mocht hebben ten aanzien van welke Verkoper niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.
Zolang de eigendom van zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
De Verkoper is door de Koper onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te (doen) nemen zonder enige rechtelijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. Door terugneming door de Verkoper wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij de Verkoper dit de Koper heeft meegedeeld.
De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.
De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/ of gebouwen ter inspectie van de zaken en/ of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.
Indien en zolang Verkoper eigenaar van de geleverde goederen is, zal Koper Verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal Koper verkoper op het eerste verzoek van de verkoper mededelen waar de goederen, waarvan verkoper eigenaar is, zich bevinden.
Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom) rechten van de Verkoper.
Voornoemde opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet.
Hoeveelheden en maten. 
Verkoper is steeds gerechtigd ten hoogste 10% meer of minder te leveren dan het in de overeenkomst vastgestelde kwantum.
Maten van producten kunnen een tolerantie hebben van 10% onder en boven de gevraagde maten of diktes.

Reclames.
Koper is verplicht de goederen onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de goederen die zijn te wijten aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde goederen en de daarvoor op de orderbevestiging en/ of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de goederen schriftelijk aan Verkoper worden medegedeeld. Ieder recht reclame vervalt, indien niet binnen voornoemde termijn wordt gereclameerd of indien de goederen geheel of voor meer dan 20% in gebruik zijn genomen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, welke ten gevolge van welke oorzaak dan ook, na levering der goederen, met inbegrip van het gebruik daarvan door wie ook, aan de afnemer of aan derden, in persoon of goederen ontstaat.
Met betrekking tot opdrachten tot het bedrukken of anderszins merken van de te leveren goederen, wordt door Koper gegarandeerd dat hij tot het geven van de desbetreffende opdracht gerechtigd is, alsmede dat hij eventueel aan derden toekomende vergoedingen integraal heeft voldaan. Verkoper wordt door Koper gevrijwaard voor alle aanspraken voortkomende uit genoemde opdrachten tot bedrukken, verveelvoudig, openbaar maken van de door Koper aan verkoper verstrekte kopij, modellen, rekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, computerprogrammatuur, databestanden of welke andere informatiedrager dan wel medium dan ook, van de door de Verkoper aan Koper geleverde en te leveren zaken. Verkoper wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid krachtens nationale en internationale regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom, merken- en auteursrecht af.
Deze garantie komt tot stand door het aanvaarden van de offerte van de Verkoper of het plaatsen van een kooporder door de Koper. Indien en voor zover blijkt dat bij of na uitvoering van de opdracht inbreuk wordt of is gemaakt op rechten van derden ter zake van intellectuele en/ of industriële eigendom in het land waar de goederen worden beperkt, maar ook in het land of de landen waarin de zakken in het verkeer worden gebracht en/ of worden gebruikt, is de Koper gehouden de Verkoper ter zake van aanspraken van derden te vrijwaren.
In dat geval zal de Verkoper te allen tijde gerechtigd zijn de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en het bewerkte en/ of te bewerken materiaal terug te houden.
Bij het aanbrengen van enige code aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor de leesbaarheid en/ of de bruikbaarheid daarvan.
Alle goederen reizen voor risico van de koper. De keuze van het transportmiddel is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aan verkoper. Extra vrachtkosten, ontstaan door snel- of expressenverzending of doordat Koper vraagt te verzenden op een andere wijze dan voor Verkoper gebruikelijk is, komen voor rekening van Koper.

Betaling
Koper zal de hem in rekening gebrachte bedragen effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 30 dagen na factuurdatum aan Verkoper betalen. Alle betalingen hetzij van de gehele partij, hetzij bij levering in gedeelten, van de geleverde goederen zullen, ter keuze van Verkoper, te zijnen kantore of op een door hem aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. Alle aan Koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan. Koper heeft nimmer het recht, ook niet in geval van reclame, zijn verplichtingen op te schorten.
Koper is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke rente verschuldigd.
Indien Koper ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Koper verplicht Verkoper alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het bij het verstrijken van de betalingstermijn door de Koper verschuldigde.
In geval van te late betaling is de Verkoper voorts gerechtigd levering van andere goederen op te schorten en/ of andere met de Koper gesloten overeenkomsten te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten zonder daarvoor tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. De Koper is alsdan verplicht tot vergoeding van de daaruit voor de Verkoper ontstane kosten en schade, gederfde winst daaronder begrepen.
Verkoper behoudt zich het recht voor van Koper een waarborg te eisen voor de nakoming van zijn verplichtingen, ook na gedeeltelijke levering van de verkochte goederen. Indien Koper weigert de gevraagde waarborg te geven, heeft verkoper het recht af te zien van uitvoering of verder uitvoering ervan op te schorten, zonder dat Koper enig recht op schadevergoeding jegens verkoper kan doen gelden. Koper is alsdan verplicht tot vergoeding van de door Verkoper te lijden schade.

Plannen,tekeningen,modellen, drukproeven enz.
a. Plannen, tekeningen, modellen, drukproeven enz. die niet het voorwerp uitmaken van een bestelling, zullen koper in rekening
gebracht worden.
b. De plannen, tekeningen, modellen, drukproeven, stansvormen en drukstempels, door verkoper vervaardigd, blijven verkopers eigendom, zelfs indien koper een deel van de kosten heeft betaald.
c. De deelname in de onkosten verzekert aan de koper dat dit materiaal uitsluitend voor hem gebruikt zal worden, en dat tot op het ogenblik dat het om een of andere reden uit de omloop wordt genomen.
d. Het bewaren van dit materiaal kan alleen gewaarborgd blijven tot een jaar na het laatste gebruik.
e. De plannen, tekeningen, drukproeven, films, modellen, enz. behorende aan koper verblijven in de ruimten van verkoper voor
risico van koper.

Ontbinding
Indien Koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Koper in verzuim en is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst;
-de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/ of
-die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.
In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper, zullen alle overeenkomsten met Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Verkoper Koper binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
-de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat de betaling voldoende zeker is gesteld; en/ of
-al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Koper op te schorten; een en ander onverminderd Verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.
Behoudens ingeval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van artikel 6: 278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Verkoper enige overeenkomst met Koper ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaan making geeft als bedoeld in artikel 6: 278 lid 2 BW.
Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter.
Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht -met inbegrip van de kracht zijnde internationale koopverdragen- van toepassing. Met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in artikel 6: 247 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.
Alle in de overeenkomst ter zake van de uitvoering daarvan tussen partijen genoemde leveringsbedingen zullen worden uitgelegd als zijnde Inco-terms als door de ICC te Parijs voorgesteld, ook al is dat niet door partijen tot uitdrukking gebracht, en voor zover deze niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst(en) of deze algemene voorwaarden zulle worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde Rechter in het arrondissement Rotterdam (Nederland).
Krimpen aan den IJssel, 01-12-2009
Valuta van NLG naar Euro per 2 januari 2002.

Algemene Voorwaarden Scherp Verpakkingen B.V. KvK nr.:24332292 BTW nr.: NL821667233B01

Zoek